Árverező regisztráció

Árverező regisztráció

Az elektronikus árverési rendszer felhasználási szabályzata

1. Az Elektronikus Árverési Rendszer felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

1.1. Jogszabályi felhatalmazás

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: kar) által működtetett Elektronikus Árverési Rendszer (a továbbiakban: EÁR) működésének és árverezőként történő igénybevételének feltételeit a kar a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 253/F. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (továbbiakban: EÁR rendelet) 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyásával állapítja meg. A felhasználási szabályzatot a kar a felhasználók számára közzéteszi az EÁR felületén.

1.2. A felhasználási szabályzat módosítása

A kar a felhasználási szabályzatot az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyásával módosíthatja. A módosított felhasználási szabályzatot a kar – a közzététel időpontjának feltüntetésével – a felhasználók számára közzéteszi az EÁR felületén. Az árverező a felhasználási szabályzat módosításának közzétételét követően az EÁR-ban műveletet csak azt követően végezhet, hogy a felhasználási szabályzat módosítását az első művelet megkezdésekor a rendszer által felajánlott „Elfogadom az Elektronikus Árverési Rendszer módosított felhasználási szabályzatát” tartalmú üzenetet elfogadta.

1.3. Irányadó rendelkezések

Az EÁR működésére, használatára, továbbá árverezőként történő igénybevételére jelen felhasználási szabályzat rendelkezésein kívül a Vht. és az EÁR rendelet rendelkezései az irányadóak.

2. Értelmező rendelkezések Elektronikus Árverési Rendszer:

a kar (vagy az általa megbízott üzemeltető) által működtetett és az interneten, a www.mbvk.hu oldalon elérhető felület, amelyen a kar által működtetett informatikai alkalmazás útján a bírósági végrehajtók az árveréseket közzéteszik, az árverezőket nyilvántartásba veszik, és amelyen az árverezők, valamint az árverezők csoportjai az elektronikus ingatlan-árveréseken és az elektronikus ingóárveréseken elektronikus úton vételi ajánlatot tehetnek. Árverés: a hagyományos ingóárverés (Vht. 118-129. §); az elektronikus ingóárverés (Vht. 132/B- 132/G. §) az elektronikus ingatlanárverés Vht. 141-156. §); az elektronikus ingatlanátvételi eljárás (Vht. 158. §), az ingatlan elektronikus folyamatos árverezését megszakító kérelemre indult árverés (Vht. 159. § (2) bek.). Árverési hirdetmény: a végrehajtó árverés kitűzése iránti írásbeli (nyomtatott és/vagy elektronikus) intézkedése. Az EÁR nyilvános oldala: a rendszer nyilvános, bárki által az EÁR-ben felhasználói regisztráció nélkül megtekinthető oldala. Felhasználó: az, aki az EÁR nyilvántartásaiba betekint vagy az EÁR útján műveletet hajt végre . Végrehajtó: hivatali elektronikus aláírás használatára jogosult önálló bírósági végrehajtó és törvényszéki végrehajtó. Árverező: az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő felhasználó. Felhasználói regisztráció: az árverező bejegyzése az árverezők elektronikus nyilvántartásába. A végrehajtó jogszabály erejénél fogva az EÁR regisztrált felhasználója. Aktiválási kérelem: az árverezőnek az árverést lefolytató végrehajtóhoz az EÁR felületén keresztül előterjesztett kérelme felhasználói nevének és jelszavának meghatározott árverésen való részvételhez szükséges aktiválása érdekében. Licitnapló: az EÁR-ben az árverés időtartama alatt közzétett valamennyi vételi ajánlat adatait – a vételi ajánlatot tevő árverező árverezői egyedi azonosítóját, a vételi ajánlat összegét és a közzététel időpontját – tartalmazó adatsorok összessége.

3. Általános rendelkezések

Az EÁR működése folyamatos, kivéve az üzemszerű karbantartás időszakát, amely általában éjszakai időpontra (22 óra és 6 óra között) esik. Az üzemszerű karbantartás várható időpontjáról és tartamáról szóló rendszerüzenet a felhasználók számára az EÁR nyilvános oldalán kerül közzétételre. Az EÁR informatikai alkalmazását érintő üzemzavarról szóló tájékoztatás az üzemzavar ideje alatt ugyancsak közzétételre kerül a nyilvános oldalon. Az EÁR használata során a különböző műveletek a felkínált, magyar nyelvű szövegezéssel ellátott adatlapok, műveleti gombok és kapcsolók segítségével végezhetőek el. Az EÁR-ben kikiáltási árként, árverési előlegként, lictiküszöbként, vételi ajánlatként és vételárként közzétett összegek forintban értendők. A kar az EÁR nyilvános oldalán tájékoztatja a felhasználókat a közzétett árverési hirdetmények másolatát tartalmazó file-ok letöltéséhez és megnyitásához szükséges szoftverekről illetve megjelöli azok internetes letöltési forrását. A kar az EÁR használatához telefonos, illetve elektronikus levelezés útján működő szakmai és technikai segítségnyújtó szolgáltatást (helpdesk-szolgáltatás) működtet a felhasználók számára. A kar az EÁR nyilvános oldalán közzéteszi a helpdesk-szolgáltatás elérhetőségét. A kar a telefonos helpdesk-szolgáltatást munkanapokon 8-15 óra között nyújtja a felhasználók számára. A helpdesk-szolgáltatás üzemeltetésére a kar külső szervezettel szerződést köthet. Az árverező és az árverést lefolytató végrehajtó közötti kommunikáció a Vht-ban, az EÁR rendeletben és jelen felhasználási szabályzatban meghatározott, az EÁR felületén elvégezhető műveletek, és azokról a felhasználói kezelőfelületen megjelenő rendszerüzenetek formájában történik. A rendszerüzenetek a kezelőfelületen történő közzétételük napját követő munkanapon kézbesítettnek tekintendők. A rendszer tájékoztató jelleggel a felhasználó által megadott e-mail címre is küld értesítéseket.

4. Felelősség az EÁR-ben közzétett adatok tartalmáért

Az EÁR nyilvántartásaiba bejegyzett, illetve a rendszerben közzétett adatok valódiságáért a regisztrált felhasználók tartoznak felelősséggel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az EÁR-ben közzétett árverési hirdetményekben és árverésekről szóló egyéb tájékoztatásokban az árverésre meghirdetett vagyontárgy adatainak feltüntetése nem jelenti a vagyontárgy tulajdonságainak teljes körű ismertetését, a közzététel iránt intézkedő végrehajtó vagy a kar részéről a vagyontárgy fizikai, műszaki állapotáért, minőségéért, továbbá a vagyontárgy felhasználó által nem észlelt hibáiért, hiányosságaiért vállalt felelősséget.

5. Árverezők részére biztosított beállítási és műveleti lehetőségek

Az árverező a felhasználói nevének és jelszavának megadásával léphet be árverező felhasználói minőségében az EÁR felületére. Az árverezők az alábbi EÁR szolgáltatásokat vehetik igénybe: – oldalfrissítés beállítása a kezdőoldalon, illetve az árverési tétel részletes adatainál – felhasználási szabályzat elfogadása, elutasítása – árverezői jelszó megváltoztatása – az árverező mindenki által látható árverezői egyedi azonosítójának (becenév) megváltoztatása – elektronikus levelezési cím megváltoztatása – találati listák hosszának meghatározása a rendszer által biztosított keretek között – az árverező által kijelölt árverések kezdő oldalon történő figyelése – aktiválási kérelem előterjesztése – az árverési előleg visszautalása iránti kérelem előterjesztése – vételi ajánlat megtétele elektronikus árverésen (licitálás).

6. Végrehajtók részére biztosított beállítási és műveleti lehetőségek

A végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint hivatali elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával veheti igénybe az EÁR végrehajtók részére nyújtott szolgáltatásait. A kar a végrehajtókat vh.jelvényszám@mbvk.hu formátumú elektronikus levelezési címmel látja el, melynek alkalmazása az EÁR-ben a végrehajtók számára kötelező. A végrehajtók az alábbi EÁR szolgáltatásokat vehetik igénybe: – oldalfrissítés beállítása a kezdőoldalon, illetve az árverési tétel részletes adatainál – a közzéteendő értesítéseken szereplő végrehajtói adatok rögzítése – végrehajtói jelszó megváltoztatása – találati listák hosszának meghatározása a rendszer által biztosított keretek között – árverező regisztrációja – regisztrált árverezők adatainak módosítása és törlése – árverési hirdetmények közzététele – közzétett árverés hirdetményének törlése – közzétett árveréshez tartozó licitnapló lezárása – árverező aktiválási kérelmének elbírálása (aktiválás, aktiválás elutasítása) – árverési vevő felhívása az árverési jegyzőkönyv aláírására és a vételár megfizetésére.

7. Árverezői regisztráció

Az árverezői regisztráció során az árverező Vht. 132/E. § (2) bekezdésében foglalt és a végrehajtó rendelkezésére bocsátott adatai az EÁR erre szolgáló elektronikus adatlapjának (árverezői regisztrációs adatlap) kitöltésével és továbbításával rögzítésre kerülnek. Az árverező a regisztráció során az EÁR árverezői használatához szükséges felhasználói nevet, jelszót és árverezői egyedi azonosítót kap (a továbbiakban együttesen: árverezői azonosító), mellyel jogosulttá válik a rendszer árverezőként történő használatára. Minden árverező (ideértve az árverezői csoportot is) kizárólag egy árverezői azonosítóval rendelkezhet; a további regisztrációt az EÁR automatikusan elutasítja. Ugyancsak elutasításra kerül a regisztráció, ha az árverezői regisztrációs adatlapot a végrehajtó hiányosan tölti ki. A regisztráció díjköteles, a regisztráció a díj megfizetését követően végezhető el. A díjat a regisztrációt elvégző önálló bírósági végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) vagy törvényszéki végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) kell megfizetni, melynek összege 6000 Ft. Az árverezői regisztráció személyesen, bármely önálló bírósági végrehajtónál vagy törvényszéki végrehajtónál elvégezhető. Az önálló bírósági végrehajtók névjegyzéke, irodájának címe és félfogadási ideje a www.mbvk.hu internetes címen tekinthető meg, a törvényszéki végrehajtók irodájának címe és félfogadási ideje pedig a törvényszékek honlapjain találhatók. Az árverezői regisztrációhoz a regisztrálni kívánó személy következő iratainak bemutatása szükséges a végrehajtó részére: – személyazonosság igazolására szolgáló okirat – lakcímkártya – adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány – szervezet esetében: cégmásolat és aláírási címpéldány, illetve cégen kívüli egyéb szervezet esetében a nyilvántartást vezető szervezet igazolása a nyilvántartásba vételről – törvényes képviselő esetében a regisztrálni kívánó személy törvényes képviselőjének a személyazonossága és lakcíme igazolására szolgáló okirata – meghatalmazott esetében meghatalmazás és a meghatalmazott fentebb felsorolt iratai. A regisztrációhoz adott meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okiratának és lakcímkártyájának okmányazonosítóját, adóazonosító jelét, valamint az ezen okmányokban szereplő, a Vht. 132/E. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatait. A szükséges iratok bemutatásának és a Vht. 132/E. § (2) bekezdésében foglalt adatok szolgáltatásának hiányában a regisztráció nem kezdhető meg. A regisztrációt megelőzően a végrehajtó a Vht. 47/A. § szerinti okmány- és adat-ellenőrzést a JÜB-rendszerben elvégzi. A regisztrációra a felhasználói szabályzat elfogadását követően kerül sor. A felhasználói szabályzat elfogadása a felhasználói szabályzat regisztráció alkalmával kinyomtatott példányainak alíárásával és az egyik aláírt példánynak a regisztrációt végző végrehajtó részére történő átadásával történik. A regisztrációról az árverező a rendszerben rögzített adatait, valamint a regisztrációt végző végrehajtó nevét, székhelyét és a regisztráció időpontját tartalmazó kinyomtatott kivonatot kap kézhez, melyet mind a végrehajtónak, mind az árverezői regisztrálónak (törvényes képviselőnek, meghatalmazottnak) alá kell írnia. A kivonaton szerepel a regisztrációnak az EÁR által generált, egyedi karaktersorozata.

8. Felhasználói név, jelszó, árverezői egyedi azonosító

A regisztráció során az árverező az EÁR által generált egyedi felhasználói nevet, ideiglenes jelszót és árverezői egyedi azonosítót kap. Az ideiglenes jelszót az EÁR-be első alkalommal történő belépéskor a felületen a Beállítások menüpont alatt az árverezőnek meg kell változtatnia. A jelszó később is bármikor megváltoztatható. Az árverező által megadott jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, melynek tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, valamint számot is. Az árverezői egyedi azonosítót az árverező a rendszerbe történő bármelyik belépéskor a felületen a Beállítások menüpont alatt megváltoztathatja. Az árverező által megadott árverezői egyedi azonosító tetszőleges összetételű, de legfeljebb 15 karakter hosszúságú lehet, továbbá nem tartalmazhat a bírósági végrehajtási eljárás hivatalos jellegével , céljával össze nem egyeztethető vagy az eljárásban érintetteket sértő kifejezést. Ha az árverező a felhasználói nevét vagy jelszavát elfelejtette, azt az EÁR felületére történő belépés során az erre szolgáló gombra kattintással jelezheti. Ebben az esetben a rendszer a regisztráció alkalmával megadott elektronikus levelezési címére megküldi azokat. Az ezt követő belépés után az árverezőnek a jelszavát meg kell változtatnia. Az árverező tudomásul veszi, hogy az EÁR felületére a felhasználói nevével és jelszavával belépett felhasználó által elvégzett műveleteket a többi felhasználó az általa elvégzett műveleteknek tekinti. Az árverező tartozik felelősséggel azért, hogy felhasználói neve, jelszava és árverezői egyedi azonosítója ne juthasson illetéktelenek tudomására; ugyancsak az árverező felelős az ebből eredő esetleges károkért.

9. Adatmódosítás, törlés

Az árverező bármelyik végrehajtónál kérheti az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett adatainak módosítását. A módosított adatot tartalmazó iratot, igazolványt a végrehajtó részére be kell mutatni. A módosítás díjköteles, a módosítás a díj megfizetését követően végezhető el. A díjat a módosítást elvégző önálló bírósági végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) vagy törvényszéki végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) kell megfizetni, melynek összege 3000 Ft. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltése során történt elírás miatt tévesen bejegyzett adat módosításáért nem kell díjat fizetni. A jelszó és az árverezői egyedi azonosító módosítása csak az EÁR felületén végezhető el; az elektronikus levelezési cím megváltoztatása is itt lehetséges a Beállítások menüpont alatt. A rendszer a jelszó, az árverezői egyedi azonosító és az elektronikus levelezési cím megváltoztatásáról elektronikus úton küld tájékoztatást az árverező által megadott elektronikus levelezési címre. Az árverező a személyazonosítására szolgáló iratok bemutatása mellett bármelyik végrehajtónál díjmentesen kérheti a nyilvántartásból történő törlését, amennyiben nincs a rendszerben a kérelem előterjesztésének időpontjában közzétett vételi ajánlata. Közzétett vételi ajánlat esetében a rendszer a törlést automatikusan elutasítja.

10. Árverezői azonosító aktiválása

Az árverezői azonosító adott árverési tételhez történő aktiválásának feltétele – a Vht-ban az árverésen árverezőként történő részvételhez meghatározott egyéb feltételek teljesítésén túl – az árverési előlegnek az árverést lefolytató végrehajtó letéti számlájára való befizetése vagy átutalása és az aktiválási kérelem felhasználói kezelőfelületen keresztül történő továbbítása.
Az aktiválási kérelemben az árverező nyilatkozik arról, hogy az árverési előleget – az elektronikus ingatlan átvételi eljárás kivételével – befizette, az árverési feltételeket tudomásul vette és nem minősül az árverésből kizárt személynek, továbbá megteszi az EÁR rendeletben meghatározott egyéb nyilatkozatokat is.
A végrehajtó az aktiválási kérelemről az EÁR rendelet 26. §-ában foglalt határidőben dönt; az EÁR a végrehajtó döntéséről a felületen rendszerüzenetet jelenít meg és – tájékoztató jelleggel – elektronikus levelet is küld az árverező számára. Az aktiválási kérelem elutasításáról szóló rendszerüzenet tartalmazza az elutasítás végrehajtó által megjelölt okát is.
Az árverező tudomásul veszi azt, hogy a vételi ajánlat licitnapló lezárása előtti megtételéhez az aktiválási kérelmet olyan időpontban kell előterjesztenie, hogy az aktiválásra elegendő idő álljon a végrehajtó rendelkezésére. Az aktiválási kérelem előterjesztésére a kar által ajánlott legkésőbbi időpont a licitnapló lezárása előtti 3. munkanap. Az aktiválási kérelem késedelmes benyújtásának következményei az árverezőt terhelik.
Az árverező tudomásul veszi azt, hogy az aktiválási kérelem teljesítéséhez az átutalt árverési előlegének beazonosítása akkor lehetséges, ha az átutalási megbízáson közleményként feltüntetni a végrehajtási ügyszámot és az EÁR által generált egyedi karaktersorozatot. A közleményben történt esetleges elírásokból eredő azonosítási problémákért a felelősség az árverezőt terheli. Az árverező tudomásul veszi, hogy a végrehajtó nem köteles az átutalással megfizetett összegek eredetét kutatni; a végrehajtó a beazonosíthatatlan összegeket az átutaló részére visszautalja.

11. Licitálás

Az árverező az adott árverési hirdetmény oldaláról megnyitható licitnapló megtekintésével követheti nyomon a licitálást. A vételi ajánlat megtételére (licitálás) az aktivált árverezői azonosítóval rendelkező árverezőnek a rendszer kezelőfelületén keresztül a licitnapló lezárásáig van lehetősége a vételi ajánlat összegének megjelölésével és a vételi ajánlat rendszernek történő továbbításával. A vételi ajánlat nem vonható vissza. A rendszer az elektronikus árveréseken automatikusan a legalacsonyabb vételár összegét, majd pedig a licitküszöb összegével emelkedő összegeket ajánl fel az árverező számára; ezek közül kell kiválasztania az árverezőnek a vételi ajánlata összegét. Az árverező a vételi ajánlat elküldése előtt köteles meggyőződni vételi ajánlata összegének helyességéről. A kar és az árverést lefolytató végrehajtó nem vállal felelősséget a vételi ajánlat összegének begépelése során vétett, elírásból eredő, az árverező szándékától eltérő összegű árajánlat megtételéért. A rendszer automatikusan közzéteszi a licitnaplóban a korábban közzétett vételi ajánlat összegénél magasabb összegű, a Vht-ban meghatározott mértékű vételi ajánlatokat. A Vht-ban foglalt feltételeknek meg nem felelő összegű ajánlatokat a rendszer nem teszi közzé; ezek naplózásra kerülnek. A rendszer a vételi ajánlatot mindaddig a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatként teszi közzé a licitnaplóban, amíg nem tesz közzé abban újabb vételi ajánlatot. Az újabb vételi ajánlat közzétételével a korábbi vételi ajánlat érvényét veszti. Ha az árverező az elektronikus árverésen a továbbiakban nem kíván részt venni, és nincs a rendszerben érvényes vételi ajánlata, a rendszer kezelőfelületén keresztül kérheti az aktiválás megszüntetését. Közzétett, érvényes vételi ajánlat esetén a rendszer nem teszi lehetővé a megszüntetési kérelem továbbítását. Ha az elektronikus árverésen részt vevő árverező az előleg visszautalása iránti kérelmet terjesztett elő, az EÁR a kérelem továbbításával egyidejűleg automatikusan megszünteti az árverező aktivált státuszát. A kérelem automatikusan elutasításra kerül amennyiben az elektronikus árverésre a kérelem benyújtásáig más vételi ajánlat nem érkezett.

12. Előárverezési jog gyakorlása

Árverés esetén az előárverezési jog gyakorlása is az EÁR kezelőfelületén keresztül történhet, arra az aktivált árverezői azonosítóval rendelkező előárverezésre jogosult árverezőnek van lehetősége. Az aktiválás olyan tartalommal történik meg, hogy nemcsak vételi ajánlat megtételére, hanem előárverezési jog gyakorlására is jogosulttá válik. Ha tulajdonostárs kíván előárverezési jogot gyakorolni, az aktiválási kérelemmel együtt kell az előárverezésre való jogosultságot igazolni, ingatlan vonatkozásában kizárólag tulajdoni lappal, úszólétesítmények vonatkozásában lajstromozási okmánnyal, légi járművek esetén lajstromozási bizonyítvánnyal, egyéb lefoglalt ingó vagyontárgy vonatkozásában pedig kizárólag a végrehajtási igényperben hozott – igénykeresetnek helyt adó – jogerős bírósági határozattal igazolhatja.
Ha az árverésen több előárverezésre jogosult vesz részt és az egyikük a legmagasabb összegű, érvényes vételi ajánlat vonatkozásában gyakorolja előárverezési jogát, a többi előárverezésre jogosult ugyanezen összegű vételi ajánlat vonatkozásában előárverezési jogot nem gyakorolhat, kizárólag magasabb összegű vételi ajánlatot tehet.
Az előárverezésre jogosult árverező oly módon gyakorolhatja az előárverezési jogát, hogy összeg megjelölése nélkül tehet vételi ajánlatot; ez a vételi ajánlat minősül a rendszerben megelőzően közzétett vételi ajánlat vonatkozásban megtett előárverezési jogot gyakorló nyilatkozatnak. A nyilatkozat nem vonható vissza. Az EÁR az előárverezési jogot gyakorló nyilatkozatot az árverező egyedi azonosítójának, a közzététel időpontjának és az előárverezési jog gyakorlása tényének feltüntetésével teszi közzé a licitnaplóban. A közzététellel a korábban közzétett vételi ajánlat érvényét veszti.

13. Licitnapló lezárása

Az EÁR az árverés befejezésének időpontjában automatikusan zárja le a licitnaplót. Ezt követően vételi ajánlat megtétele nem lehetséges: az elektronikus árverés befejeződik. A rendszer a licitnapló automatikus lezárásának időpontját megelőzően a végrehajtó részére is biztosítja a licitnapló lezárásának lehetőségét, ha már nem állnak fenn a vagyontárgy értékesítésének feltételei. Ebben az esetben az utolsóként közzétett vételi ajánlat is érvényét veszti, a továbbiakban előárverezési jog gyakorlására sincs lehetőség.

14. Értesítés az árverési vételről

Az árverési vevő részére szóló, az árverési jegyzőkönyv aláírására és a vételár megfizetésére vonatkozó végrehajtói felhívást az EÁR az árverési vevő rendszerüzeneteként jeleníti meg a felületen és – tájékoztató jelleggel – elektronikus levelet is küld az árverező által megadott elektronikus levelezési címre. Az árverező tudomásul veszi, hogy ha a rendszerüzenetben foglalt felhívásnak, mint árverési vevő nem tesz eleget, beállnak a mulasztó árverési vevővel szemben a Vht -ban megállapított jogkövetkezmények.

15. Árverező adatainak kezelése

A kar az árverező által az EÁR-be való bejegyzés vagy közzététel céljából a regisztráció (módosítás) és a jelen felhasználási szabályzat szerinti műveletek elvégzése során megadott adatokat (a továbbiakban együtt: adatok) a végrehajtási árverések lefolytatása és a végrehajtási ügyek adatainak megőrzése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), a Vht-ban és az EÁR rendeletben meghatározott módon és ideig kezeli, gondoskodik az adatvédelmi követelmények teljesítéséről. Az EÁR-ben az adatok a rendszer nyilvántartásaiból történő törlésüket követően a Vht. 253/F. §- ban foglaltak szerint naplóadatként még 10 évig hozzáférhetőek és törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatóak. Ezt követően a kar gondoskodik az adatok végleges megsemmisítéséről, végérvényesen megszünteti az árverezővel való kapcsolatba hozhatóságukat. A kar az adatokat és a naplóadatokat csak törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatja. Az árverező tudomásul veszi, hogy a kar a rendszer üzemeltetésére harmadik személlyel szerződést köthet, aki a rendszer üzemeltetése során jogosult az adatok megismerésére. Az árverező a felhasználási szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a kar és a rendszer üzemeltetésével megbízott harmadik személy az Info tv., a Vht., az EÁR rendelet és jelen felhasználási szabályzat szerint kezelje. A felhasználó tudomással bír arról, hogy az EÁR-ben kezelt adatok a Vht-ban meghatározott körben nyilvánosak, azokat a rendszer felületén bárki jogosult regisztráció nélkül megismerni; a rendszer ezen nyilvántartásaiba történő betekintésről a kar rendszernaplót nem vezet. Ilyen nyilvános adatbázisok: az árverési hirdetmények nyilvántartása és a hozzájuk tartozó licitnaplók.

Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 74.

Postacím: 1536 Budapest, Pf.: 319.

Tel./fax: 06 (1) 369-3977,06 (1) 369-3977

Hivatali kapu: DRPCSBKVHI, KRID: 740736948

Email: vh.0080@mbvk.hu